အားလံုးပဲမဂၤလာပါ သည္ဘေလာ့ေလးကို ၀ါသနာအရ ေလ့လာၾကိဳးစားျပီး ထူေထာင္ခဲ့တာပါ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမွားယြင္းေလးမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးၾကပါရန္.. ေတြ႕သမွ် ဆရာမ်ားရဲ႕ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ေရနီသားေလး

Tuesday, September 9, 2014

CWM Chinese စာေတြကို English ဘာသာျပန္

 CWM  Chinese စာေတြကို English  ဘာသာျပန္ ၾကည္႕ျပီး  Service သမားမ်ားအတြက္အသံုး၀င္လိမ့္မယ္ လို႕ ယံုၾကည္မိပါတယ္။
 • reboot system now 重启系统
 • apply sdcard:update.zip 使用SD卡根目录的update.zip更新系统
 • wipe data/factory reset 清空data分区并恢复出厂设置
 • wipe cache partition 清空cache分区
 • install zip from sdcard 从SDcard选择文件更新系统
 • toggle script asserts 切换升级脚本检查 
 • backup and restore 备份和恢复
 • Backup 备份
 • Restore 恢复 
 • Advanced Restore 高级恢复
 • mounts and storage 挂载和存储
 • apply sdcard:update.zip 使用
 • SD卡根目录的
 • update.zip 更新系统
 • choose zip from sdcard 从
 • SD卡选择
 • zip格式升级包
 • toggle signature verification 切换签名验证
 • mount /system 挂载/system分区(系统分区)
 • mount /data 挂载/data分区(数据分区)
 • mount /cache 挂载/cache分区(缓存分区)
 • mount /sd-ext 挂载/sd-ext分区(A2SD分区)
 • format boot 格式化内核分区
 • format system 格式化系统分区
 • format data 格式化数据分区
 • format cache 格式化缓存分区
 • format sdcard 格式化存储卡
 • format sd-ext 格式化内存卡SD
 • mount USB storage 挂载SD卡为U盘模式
 • advanced 高级
 • Reboot Recovery 重启Recovery
 • Wipe Dalvik Cache 清空Dalvik缓存
 • Wipe Battery Stats 清空电池状态
 • Report Error 报告错误
 • Key Test 键位测试
 • Partition SD Card 对SD卡分区
 • Fix Permissions 修复权限
 • power off 关机
 • touch calibration 触屏校准Admin....ေရနီသားျဖိဳးေလး

Gmail...yenihackerlay@gmail.com

Facebook Name....B Black Ruby

Newer Post Older Post Home

0 comments:

Post a Comment